Operačný program výskum a inovácieEurópsky fond regionálneho rozvoja
ZTSVVUZTSVVUZTSVVUZTSVVUZTSVVUZTSVVUZTSVVU
Výskumno-vývojová, inžinierska a dodávateľská spoločnosť