SIEA SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRAOperačný program výskum a inovácieMinisterstvo hospodárstva SREurópsky fond regionálneho rozvoja

O projekte

Názov projektu

Podpora inovácií v spoločnosti ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Kód projektu :

313012C684

Žiadateľ

ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./

Celková zazmluvnená suma:


1 189 657,00 €

Zazmluvnená suma NFP:

535 345,65 €

Výzva

OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií a technologického transferu

Vyhlasovateľ výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR - Sprostredkovateľský orgán OP VaI - MH SR

Dátum účinnosti zmluvy

16.6.2017

Operačný program

313000 - Operačný program Výskum a inovácie

Prioritná os

313010 - 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Konkrétny cieľ

313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Stučný popis projektu: Predkladateľ projektu ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. je spoločnosť pôsobiaca prioritne v oblasti strojárenstva a v oblasti elektrotechniky. Na trhu pôsobí od roku 1992. Je to dynamický priemyselný subjekt.
Predmet projektu má väzbu na oblasť hospodárskej špecializácie Automobilový priemysel a strojárstvo vo väzbe na perspektívnu oblasť špecializácie Automatizácia, robotika a digitálne technológie.
Projekt je prioritne zameraný na zavedenie výroby dvoch nových produktových radov – roboty a pohony,  v rámci nich na 5 nových produktov s vysokým stupňom inovácie a jedinečnosťou na slovenskom i svetovom trhu. Súčasne s novými produktmi bude možné vyrábať špeciálne tvarovo-zložité dielce, efektory a pod. pre špeciálnu techniku a jadrovú energetiku.
Realizáciou projektu budú zabezpečené viaceré inovácie – produktu, procesu, v kombinácii s organizačnou inováciou. Hlavná aktivita projektu "Ostatné inovačné opatrenia" sa bude realizovať na 2 miestach realizácie projektu a to vo výrobnej hale a administratívnej budove, na Južnej triede č. 82 a č. 95 v Košiciach.
Všetky inovácie budú možné a zabezpečia sa obstaraním  troch inovatívnych technológií  a komplexného riešenia systému na sledovanie procesu životného cyklu výrobku so súčasným zavedením celopodnikového informačného systému.
Realizácia projektu má dopad aj na regionálnu zamestnanosť vytvorením 4 pracovných miest.
Projekt má pre žiadateľa veľký význam a predstavuje dôležitý medzník v rozvoji spoločnosti.  Prispeje k významnému zvýšeniu konkurencieschopnosti, po zavedení výroby nových produktov ZTS VVÚ KOŠICE a.s. predpokladá  výraznejší prienik na nové trhy v rámci Európy a Ázie. Po inovácii procesu sa výrazne zefektívni činnosť spoločnosti a bude možné využívať dáta pomocou centralizovaného prístupu ku všetkým informáciám týkajúcich sa akejkoľvek fázy vývoja a samotnej výroby produktu.
Dátum začatia
a ukončenia projektu

30.1.2018 – 31.10.2018

Miesta realizácie projektu

Slovensko - Východné Slovensko - Košický kraj - Košice IV - Košice - mestská časť Barca