Výskumná agentúraOperačný program výskum a inovácieMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SREurópsky fond regionálneho rozvoja

O projekte

Názov projektu

MASYKO – modulárny automatizovaný systém kontroly akosti tvarovo zložitých výliskov pre automobilový priemysel

Akronym MASYKO
Kód projektu 313011C043
Prijímateľ ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
Partneri Elektrotechnický klaster - Západné Slovensko
Technická univerzita v Košiciach
Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02
Operačný program Výskum a Inovácie 
Spolufinancovaný fondom Európskym fondom regionálneho rozvoja
Prioritná os 1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Investičná priorita 1.2 Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel
Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Schéma pomoci Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)
na dosiahnutie cieľa Projektu: naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu 3 roky v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP
Celkové oprávnené výdavky 8 210 815,87 €
Dátum začatia a ukončenia projektu 08/2017 - 07/2022 (60 mesiacov)
Miesta realizácie projektu Slovensko - Východné Slovensko - Košický kraj - Košice I - Košice - mestská časť Sever
Slovensko - Východné Slovensko - Košický kraj - Košice IV - Košice - mestská časť JUH
Slovensko - Západné Slovensko - Trnavský kraj - Galanta - Matúškovo

Stručný popis projektu

Zámer projektu
Hlavný cieľ projektu
Špecifické ciele projektu

Aktivity projektu

Hlavné aktivity

Podporné aktivity