Výskumná agentúraOperačný program výskum a inovácieMinisterstvo hospodárstva SREurópsky fond regionálneho rozvoja

O projekte

Názov projektu

Zavedenie normy STN EN 1090 a smernice PED 2014/68/EU v ZTS VVÚ KOŠICE a. s..

Kód projektu :

313031N932

Žiadateľ

ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./

Celková zazmluvnená suma:


95 710,67 €

Zazmluvnená suma NFP:

66 997,47 €

Výzva

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov

Vyhlasovateľ výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR - Sprostredkovateľský orgán OP VaI - MH SR

Dátum účinnosti zmluvy

24.8.2018

Operačný program

313000 - Operačný program Výskum a inovácie

Prioritná os

3130130 - 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Konkrétny cieľ

313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Kategória regiónov

menej rozvinuté regióny

Stučný popis projektu: Predkladateľ projektu ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. je spoločnosť pôsobiaca prioritne v oblasti strojárenstva a v oblasti elektrotechniky. Na trhu pôsobí od roku 1992. Je to dynamický priemyselný subjekt.
Predmet projektu má väzbu na všetky oblasti, v ktorých spoločnosť pôsobí. Ide o zavádzanie nových procesov zabezpečujúcich kvalitu vyrábanej produkcie spoločnosti.
Projekt je prioritne zameraný na zavedenie noriem EN1090 a PED 2014/68/EU. Výsledkom realizácie projektu bude zavedenie nových štandardov vyššej kvality do výroby.
Hlavná aktivita projektu "Zavedenie normy STN EN 1090 a smernice PED 2014/68/EU v ZTS VVÚ KOŠICE a. s." sa bude realizovať na 2 miestach realizácie projektu a to vo výrobnej hale a administratívnej budove, na Južnej triede č. 82 a č. 95 v Košiciach.
Všetky inovácie sa zabezpečia certifikáciou autorizovanou osobou.
Projekt má pre žiadateľa veľký význam a predstavuje dôležitý medzník v rozvoji spoločnosti. Prispeje k významnému zvýšeniu konkurencieschopnosti, po zavedení nových štandardov kvality v spoločnosti ZTS VVÚ KOŠICE a. s. predpokladáme stabilizáciu a rast na domácom trhu a výraznejší prienik na nové trhy v rámci Európy a Ázie.
Dátum začatia
a ukončenia projektu

01.09.2018 – 31.08.2019

Miesta realizácie projektu

Slovensko - Východné Slovensko - Košický kraj - Košice IV - Košice - mestská časť Barca